သံကြိုးလင့် ခြံစည်းရိုး အစုံ

  • ကွင်းဆက်ကွင်းစည်းရိုး PVC coated အစုံ

    ကွင်းဆက်ကွင်းစည်းရိုး PVC coated အစုံ

    ကွင်းဆက်ကွင်းစည်းစည်းရိုးတွင် ကွင်းဆက်ကွင်းစည်းစည်းရိုး၊ အဝိုင်းတိုင်၊ တင်းအားဘား၊ စစ်အောင်၊ ချိတ်ဝိုင်ယာ၊ တိုင်ကျောက်ဆူးများဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် 15 မီတာနှင့် 25 မီတာကို သတ်မှတ်ထားသည်။ အခြားအရှည်များလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။